Ponúkané služby

 • Revízie elektroinštalácie
 • Revízie bleskozvodov
 • Revízie strojov
 • Revízie ručného náradia
 • Revízie spotrebičov
 • Revízie zváračiek

Vyhľadaj

STN 33 1600 Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.

Revízia náradia je súhrn úkonov, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje jeho stav z hľadiska bezpečnosti. Súčasťou revízie náradia je vypracovanie dokladu o revízii náradia.

Kontrola náradia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním zisťuje stav náradia.

Rozdelenie náradia podľa používania:

 • skupina A – s náradím sa pracuje len občas (do 100 hodín ročne)
 • skupina B – s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 hodín ročne)
 • skupina C – s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 hodín za rok)


Revízie náradia sa vykonávajú:

 • pravidelne najneskôr v lehotách stanovených v tabuľke
 • pri každej predpokladanej alebo zistenej závade (napr. pri podozrení z poškodenia prúdom, nárazom, tekutinou alebo inými vplyvmi)

Lehoty pravidelných OP a OS náradia

Skupina

Náradie triedy ochrany

Najmenej raz za

A

I

6 mesiacov

II a III

12 mesiacov

B

I

3 mesiaca

II a III

6 mesiacov

C

I

2 mesiace

II a III

3 mesiace